Heart Sutra — Sanskrit-Roman

mahā prajñāpāramita hdayam sūtra

oṃ namo bhagavatyai ārya prajñāpāramitāyai
ārya-avalokiteśvaro bodhisattvo gambhīrāṃ prajñāpāramitā caryāṃ caramāṇo vyavalokayati sma panca-skandhās
tāṃś ca svābhava śūnyān paśyati sma.
iha śāriputra: rūpaṃ śūnyatā śūnyataiva rūpaṃ; rūpān na pṛthak śūnyatā śunyatāyā na pṛthag rūpaṃ;
yad rūpaṃ sā śūnyatā; ya śūnyatā tad rūpaṃ.
evam eva vedanā saṃjñā saṃskāra vijñānaṃ.
iha śāriputra: sarva-dharmāḥ śūnyatā-lakṣaṇā, anutpannā aniruddhā, amalā avimalā, anūnā aparipūrṇāḥ.
tasmāc chāriputra śūnyatayāṃ na rūpaṃ na vedanā na saṃjñā na saṃskārāḥ na vijñānam.
na cakṣuḥ-śrotra-ghrāna-jihvā-kāya-manāṃsi.
na rūpa-śabda-gandha-rasa-spraṣṭavaya-dharmāh.
na cakṣūr-dhātur. yāvan na manovijñāna-dhātuḥ.
na-avidyā na-avidyā-kṣayo.
yāvan na jarā-maraṇam na jarā-maraṇa-kṣayo.
na duhkha-samudaya-nirodha-margā.
na jñānam, na prāptir na-aprāptiḥ.
tasmāc chāriputra aprāptitvād bodhisattvasya prajñāpāramitām āśritya viharatyacittāvaraṇaḥ. cittāvaraṇa-nāstitvād atrastro viparyāsa-atikrānto niṣṭhā-nirvāṇa-prāptaḥ.
tryadhva-vyavasthitāḥ sarva-buddhāḥ prajñāpāramitām āśrityā-anuttarāṃ samyaksambodhim abhisambuddhāḥ.
tasmāj jñātavyam: prajñāpāramitā mahā-mantro mahā-vidyā mantro anuttara-mantro samasama- mantraḥ, sarva duḥkha praśamanaḥ, satyam amithyatāt. prajñāpāramitāyām ukto mantraḥ. tadyathā: gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā.

iti prajñāpāramitā hṛdayam samāptam